Name Exam Score
Rishabh Karnawat GRE 327
santhoshi kuruvella Gate AIR - 304
S Sampada Premanand GRE 327
TOEFL 112
B Pranav Kumar GATE 117
Vijaya Bhargavi Juluri GATE 384
Jidev pk TOEFL 111
GATE AIR - 385
Abhishek Vijay Thakkar GRE 318
TOEFL 101
CSIR-NET 96
DBT-JRF Qualified
Pratap Singh Markam GRE 311
IELTS 7.5
TOEFL 109
Ananya Hariharan GRE 325
TOEFL 109
Ashwin Narain GRE 320
TOEFL 108
Krishna Gupta GRE 329
TOEFL 113
V Satish Bharathwaj GRE 331
TOEFL 108
GATE AIR 7